Slovnaft katalog bonus 2019, Kedy sa vyplaca danovy bonus 2017