Ako vymahat peniaze od zamestnavatela, Eiffelova veza darcek